Veel gestelde vragen (FAQ)

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ) over WSNP.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Algemene vragen over WSNP

Hoe lang duurt een WSNP-traject?

De regulier looptijd van de WSNP bedraagt sinds 1 juli 2023: 1,5  jaar, waarbij het mogelijk is dat de voor-periode (MNSP) in mindering wordt gebracht op deze 1,5 jaar.

De looptijd kan maximaal met 2 jaar worden verlengd indien de schuldenaar zich bijvoorbeeld niet aan de regels heeft gehouden.

Wat is een schone lei?

Aan het einde van de WSNP wordt het geld verdeeld dat u gedurende de looptijd van de Wsnp gespaard heeft. Indien het gespaarde bedrag niet hoog genoeg is om alle schulden volledig te betalen, blijven er restvorderingen over. Bij het krijgen van een schone lei, worden deze restvorderingen voor de schuldeisers niet meer opeisbaar en kunnen zij deze dus niet meer bij u innen.

Heb ik voor elke procedure bij de rechtbank een advocaat nodig?

U heeft niet voor elke procedure bij de Rechtbank een advocaat nodig. Indien bijvoorbeeld sprake is van een reguliere (gewone) beëindiging van de schuldsanering met een schone lei, voegt de hulp van een advocaat weinig tot niets toe. Voor zaken zoals een tussentijdse beëindiging en/of een gewone beëindiging zonder schone lei, kan een advocaat een groot verschil maken. Voor alle hoger beroepszaken heeft u altijd een advocaat nodig. Twijfelt u over de nut of noodzaak van een advocaat? Neem dan contact met ons op.

Wat kan WSNP-zaken.nl voor mij doen?

WSNP-zaken.nl is een dienst van Blat advocaten. Een bekend advocatenkantoor in het midden van het land (Zeist, provincie Utrecht). Het team WSNP bestaat uit meerdere advocaten en is gespecialiseerd in WSNP-zaken, zoals alle hoger beroepen, maar ook de procedures bij de rechtbank wanneer het gaat om een tussentijdse beëindiging (TBE) of het niet verkrijgen van een schone lei.

Met welke kosten moet ik rekening houden bij een procedure?

Ik bijna alle gevallen komt u – wanneer u een laag inkomen heeft of reeds in de WSNP zit – aanspraak maken op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (ook wel genoemd: toevoeging / pro deo). Uw advocaat wordt dan betaald door de Raad voor Rechtsbijstand en u bent alleen een eigen bijdrage verschuldigd. Voor schuldenaren die in de Wsnp zitten, geldt dan de laagste eigen bijdrage.

Waarom kiezen voor WSNP-zaken.nl?

In Nederland is gelukkig iedereen vrij om zijn of haar eigen advocaat te kiezen. Hoe kiest u dan een goede advocaat voor uw WSNP-zaak?

Het team van WSNP-zaken.nl

Het team van WSNP-zaken.nl bestaat uit drie senior-advocaten, die gespecialiseerd zijn op het gebied van de WSNP. Dit zijn:

 • mr. A.W. (Arjan) van Luipen,
 • mr. S. (Sanne) van Beers
 • mr. T.E. (Theo) van der Bent

Gespecialiseerd in WSNP-zaken

Onze specialisatie volgt onder meer uit:

 • het volgen van opleidingen op het gebied van de WSNP;
 • het constant in de gaten houden van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van de WSNP;
 • het bijhouden van alle belangrijke uitspraken op het gebied van de WSNP;
 • heel veel (proces-)ervaring;
 • het schrijven van blogs (en het grondig uitzoeken van ‘hoe het nu zit’;
 • bekendheid bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland.

Altijd rechtstreeks geholpen door een advocaat

WSNP-zaken.nl is een dienst van Blat Advocaten en u wordt dan ook altijd rechtstreeks door één van onze advocaten geholpen. Blat advocaten is een gerenommeerd, gedegen advocatenkantoor in het midden van het land dat in geheel Nederland werkzaam is.

Wij zijn derhalve geen commercieel doorverwijsbedrijf dat uw zaak verkoopt aan een advocaat die bereid is voor uw zaak te betalen. Omdat u rechtstreeks geholpen wordt door een advocaat is bij ons de geheimhouding 100% gegarandeerd.

Neem vrijblijvend contact op met één van onze advocaten

 

Toelating tot de WSNP

Nadat ik een eerder WSNP-traject heb doorlopen, heb ik weer schulden. Kan ik nogmaals in de WSNP?

Tot 1 juli 2023 moest de schuldenaar in principe 10 jaar wachten, voordat een nieuw verzoek kon worden gedaan om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP). Deze wachttijd is nu afgeschaft (er geldt geen harde wachttijd meer), maar een eerdere WSNP kan wel leiden tot het stellen van extra vragen op de toelatingszitting. 

 

Kan ik zelf toelating tot de WSNP vragen?

U kunt zomaar zelf een verzoek doen tot toelating tot de WSNP. Wanneer u problematische schulden heeft, moet u zich eerst melden bij de schuldhulpverlening in uw gemeente.

De schuldhulpverlening probeert dan voor u met de schuldeisers een akkoord te bereiken. Indien dat niet lukt zal de gemeente (in veel gevallen) voor u een verzoekschrift opstellen tot toelating tot de schuldsaneringsregeling (WSNP). Bij dit verzoekschrift voegt de gemeente een zogeheten 285 Fw-verklaring. Uit deze verklaring volgen uw schulden en de gedane moeite om met de schuldeisers tot een akkoord te komen. 

Kan ik met een koopwoning in de WSNP komen?

Ja, ook indien u een koopwoning heeft kunt u worden toegelaten tot de WSNP. 

Wel loopt u het risico dat de woning, zeker wanneer deze een aanzienlijke overwaarde heeft, zal dienen te worden verkocht. De opbrengst (de overwaarde) komt dan toe aan de boedel. Indien deze overwaarde op een andere wijze aan de boedel wordt vergoed, kan getracht worden de verkoop te voorkomen. Indien geen sprake is van een overwaarde of van een geringe overwaarde, kan besloten worden van de verkoop af te zien. 

Indien u het niet eens bent met de verkoop van de woning, kunt u tegen die beslissing van de Rechter-Commissaris in hoger beroep komen. 

Word ik altijd toegelaten tot de WSNP?

Alvorens een verzoek kan worden gedaan om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling (WSNP), dient een minnelijk traject te zijn doorlopen. Het doorlopen van het minnelijk traject geeft echter geen garantie op toelating tot de WSNP. Per geval zal de rechter oordelen of een schuldenaar wordt toegelaten tot de WSNP of niet.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een schuldenaar niet toe te laten, dit zijn onder meer:

 • er zijn fraudeschulden aanwezig;
 • de schuldenaar was bij het aangaan van de schulden (jonger dan 5 jaar) niet te goeder trouw;
 • de rechter is van mening dat het niet aannemelijk is dat de schuldenaar de verplichtingen uit de WSNP zal nakomen;
 • het is minder dan 10 jaar geleden dat de schuldenaar uit een eerdere WSNP is gekomen;

Wanneer een schuldenaar niet wordt toegelaten tot de WSNP, kan deze binnen 8 dagen na de uitspraak van de rechtbank daarvan in hoger beroep komen.

In de uitspraak wordt verwezen naar Bijlage IV. Wat staat daarin?

De rechtbanken beoordelen de aanvraag tot toelating WSNP aan de hand van onder meer de Faillissementswet, het Procesreglement en Bijlage IV van dat reglement.

Wat er in deze bijlage IV staat, kunt u hieronder lezen:

5.4 Bijlage IV: landelijk uniforme beoordelingscriteria toelating schuldsaneringsregeling

5.4.1 Toelating tot de schuldsaneringsregeling indien de Nederlandse taal niet wordt beheerst

Indien de verzoeker zelf de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheerst om de verplichtingen van de schuldsaneringsregeling te kunnen naleven, wordt hij slechts toegelaten tot de schuldsaneringsregeling indien hij zich heeft voorzien van hulp bij vertaling van correspondentie.

5.4.2 Toelating tot de schuldsaneringsregeling ingeval van verslavingsproblematiek

Een verzoeker met verslavingsproblemen wordt in beginsel alleen toegelaten tot de
schuldsaneringsregeling, indien aannemelijk is dat de verslaving al enige tijd onder controle is, in die zin dat de verzoeker al enige tijd geen drugs of alcohol meer gebruikt en/of al enige tijd niet meer gokt.  De periode waarover de verslaving onder controle dient te zijn bedraagt in beginsel één jaar. Deze periode kan korter of langer zijn afhankelijk van, onder meer, de ernst en de duur van de verslaving. Dat de verslaving onder controle is, dient te worden bevestigd door een hulpverlener of door een hulpverlenende instantie.

5.4.3 Toelating tot de schuldsaneringsregeling ingeval van psychosociale problematiek

Een verzoeker met psychosociale problemen wordt in beginsel alleen toegelaten tot de schuldsaneringsregeling, indien aannemelijk is dat deze problemen al enige tijd beheersbaar zijn, in die zin dat de verzoeker zich in maatschappelijk opzicht staande weet te houden en voldoende hulp of een voldoende sociaal vangnet aanwezig is. Dat de psychosociale problemen beheersbaar zijn, dient te worden bevestigd door een hulpverlener of door een hulpverlenende instantie.

5.4.4 Afwijzing verzoek: schulden niet te goeder trouw (artikel 288, eerste lid, aanhef en onder b Fw)

Van een situatie als bedoeld in artikel 288, eerste lid, aanhef en onder b Fw is in beginsel geen sprake, indien in de in dit artikel genoemde periode van vijf jaar:
schulden zijn aangegaan terwijl, gelet op het inkomen en/of vermogen van de verzoeker, redelijkerwijs geen uitzicht bestond op aflossing daarvan;

 • recent nieuwe schulden van substantiële omvang of substantiële aard zijn aangegaan;
 • schulden zijn aangegaan die voortvloeien uit een verslaving aan bijvoorbeeld gokken, alcohol en/of
  drugs;
 • de verzoeker een eigen onderneming (eenmanszaak) heeft gevoerd en (nagenoeg) geen
  boekhouding heeft bijgehouden en beschikbaar is;
 • de verzoeker schulden heeft aan het UWV of de Belastingdienst die betrekking hebben op een opgelegde boete, het niet nakomen van aangifteverplichtingen of het niet nakomen van verplichtingen tot afdracht van (omzet)belasting;
 • door de verzoeker genoten uitkeringen wegens fraude zijn teruggevorderd;
 • schulden zijn ontstaan uit misdrijf of overtreding;
 • (substantiële) geldboetes zijn opgelegd ter zake van verkeersovertredingen (Wet Mulder-feiten).

5.4.5 Afwijzing verzoek: geen verblijfsvergunning of geen bron van inkomsten (artikel 288, eerste lid, aanhef en onder c Fw)
Van een situatie als bedoeld in artikel 288, eerste lid, aanhef en onder c Fw is in beginsel geen sprake, indien de verzoeker geen verblijfsvergunning of geen bron van inkomsten heeft.

 

Tijdens de WSNP

Wat is een verlenging van de WSNP ?

Indien de Rechtbank van mening is dat u zich niet heeft gehouden aan (alle) verplichtingen uit de WSNP, maar een beëindiging zonder schone lei een te zware sanctie vindt, dan kan de Rechtbank de WSNP verlengen met maximaal 2 jaar. De maximale looptijd na verlenging bedraagt dus 5 jaar.

Wat mag ik houden tijdens de WSNP ?

Wettelijk is vastgesteld dat u minimaal 90% van de voor u geldende bijstandsnorm mag behouden. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Tijdens de WSNPwordt er echter een zogeheten vrij te laten bedrag berekend; het bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen. Dit is de beslagvrije voet plus een reserveringstoeslag van 5%. Gedurende uw schuldsanering behoudt u dus 95% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is. Werkt u minimaal 18 uur per week dan wordt uw vrij te laten bedrag nog verhoogd met 5% extra. In dat geval ontvangt u dus 100% van de bijstandsnorm. In geval van overwerk mag u van de netto opbrengst daarvan in principe 50% behouden. Hierover dient wel overleg plaats te vinden met de bewindvoerder. Soms valt het vrij te laten bedrag hoger uit dan uw daadwerkelijke inkomen. Dan mag u 90% van het daadwerkelijke inkomen behouden. U heeft daarnaast recht op 5% reserveringstoeslag. In dat geval ontvangt u niet meer dan het daadwerkelijke inkomen. In de laatste twee gevallen dient u na te gaan of u wel gebruik maakt van alle voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag of uitbetaling van de heffingskorting. De huurtoeslag en zorgtoeslag worden niet tot het inkomen gerekend. Het is mogelijk dat de rechter-commissaris beslist dat u maandelijks een bedrag ter hoogte van het bewindvoerdersalaris aan de boedel dient af te dragen, ongeacht of uw vrij te laten bedrag minimaal 95% van de bijstandsnorm bedraagt. bron: www.wsnp.rvr.org

Hoe vaak moet ik solliciteren in de WSNP?

Hoofdregel is dat u minimaal 4 x per maand schriftelijk en gericht moet solliciteren (dus geen open sollicitaties). Daarnaast moet u zijn ingeschreven bij meerdere uitzendbureau's. U moet proberen werk te vinden voor minimaal 36 uur per week. Werkt u, maar minder dan 36 uur? Dan moet u ook solliciteren.

Mag ik mijn vakantiegeld houden tijdens de WSNP?

Uw vakantiegeld komt in eerste instantie volledig toe aan de boedel. Tijdens de looptijd van de WSNP (schuldsanering) reserveert uw bewindvoerder echter wel maandelijks een bedrag aan vakantiegeld. Dit bedrag wordt in de maand mei of juni aan u uitbetaald. De bewindvoerder verstrekt u na toepassing van de Wsnp een berekening van het voor u geldende vrij te laten bedrag (VLTB). Op deze berekening kunt u ook vinden welk bedrag maandelijks voor u wordt gespaard aan vakantiegeld.

Mag ik tijdens de WSPN gaan trouwen?

Trouwen tijdens de WSNP kan grote gevolgen hebben en wij adviseren u wanneer u deze wens heeft, altijd contact op te nemen met uw bewindvoerder. Indien u huwt of registreert in gemeenschap van goederen, wordt de andere partner mede aansprakelijk voor de schulden van de andere partner. Ook indien de te huwen partner in de WSNP zit, neemt u als het ware ook zijn of haar schulden over. Nu dit nieuwe schulden zijn, kan dit leiden tot een tussentijdse beëindiging van de WSNP of het weigeren van een schone lei. Weest u dan ook altijd zeer terughoudend met trouwen. Indien u absoluut wilt trouwen doet u er goed aan om huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Hiervoor kunt u zich wenden tot een notaris (die kosten moet u wel zelf betalen).

Mag ik tijdens de WSNP samen gaan wonen?

U kunt gaan samenwonen tijdens de WSNP, maar u dient dit wel ALTIJD door te geven aan uw bewindvoerder (in verband met de inlichtingenplicht). Wanneer u gaat samenwonen blijft u voor de wet twee personen die samen in een huis wonen. Bij samenwonen geldt in principe dat het inkomen van de niet-wsnp-partner buiten de regeling van de wsnp-partner blijft. Dit betekent echter niet dat er niets gebeurt. Er wordt namelijk een nieuwe VLTB-berekening (vrij te laten bedrag) gemaakt, waarin rekening wordt gehouden met het gegeven dat de vaste lasten ( waaronder huur) nu gedeeld worden met de nieuwe partner. Deze verdeling gaat naar verhouding met beider inkomen. LET OP: bij huwelijk of geregistreerd partnerschap is het anders!

Wie is mijn Rechter-Commissaris?

Wanneer u wordt toegelaten tot de WSNP, zult u zowel een bewindvoerder als een rechter-commissaris worden toegewezen. De namen staan in het toelatingsvonnis, maar kunnen eventueel later worden gewijzigd. Indien u zelf wilt kijken wie nu officieel uw bewindvoerder of rechter-commissaris is, kunt u kijken op http://insolventies.rechtspraak.nl. Daar kunt u uw gegevens invullen en dan ziet u uw (korte) dossier.

Ik ben niet tevreden over mijn bewindvoerder. Wat kan ik daar tegen doen?

Wij adviseren in dit soort gevallen altijd om eerst contact op te nemen met de bewindvoerder en aan deze uit te leggen waarom u niet tevreden bent over zijn of haar handelswijze. Mocht u er samen met de bewindvoerder niet uitkomen, dan kunt u schriftelijk uw klacht voorleggen aan de rechter-commissaris die in uw WSNP is benoemd. De rechter-commissaris zal uw klacht bespreken met uw bewindvoerder en daarna een beslissing nemen op uw klacht.

Ik zit in de WIA, mag ik de tegemoetkoming arbeidsongeschiktheid houden?

Elk jaar, in de maand september betaalt het UWV aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn een 'tegemoetkoming arbeidsongeschikten' uit (eerder genoemd: WTCG). Deze vergoeding mag u helaas niet zelf behouden (deze komt aan de boedel toe), tenzij u kan aantonen dat u kosten heeft gemaakt ter zake uw arbeidsongeschiktheid, die u met deze tegemoetkoming heeft betaald.

Wat gebeurt er met mijn auto tijdens de WSNP ?

Uw auto wordt in de WSNP beschouwd als een bovenmatig boedelbestanddeel. Dit betekent dat uw auto in principe zal moeten worden verkocht, tenzij de schuldenaar de waarde van de auto vergoedt aan de boedel én de auto op eigen kosten wordt verzekerd.  

Er zijn twee andere mogelijkheden dat u de auto mag behouden: 

 1. Om medische redenen  
 2. Wanneer de auto noodzakelijk is voor het werk en er geen goede alternatieven (fiets, openbaar vervoer) zijn. 

Mocht u uw auto om bovenvermelde redenen mogen houden, dan hoeft u de waarde van die auto niet aan de boedel te vergoeden. Wel kan het zijn dat uw auto te duur wordt geacht. Dan moet u deze omruilen voor een goedkoper auto en het verschil overmaken aan de boedel. 

 

Hoe lang mag de postblokkade duren?

De postblokkade duurt 13 maanden. Gedurende die periode loopt alle post via de bewindvoerder, die minimaal 1 x per week deze post aan de schuldenaar doorzendt. Er kunnen echter redenen zijn voor de bewindvoerder om deze periode te verkorten of te verlengen. De bewindvoerder moet in dat geval (tenzij het belang van de boedel zich hiertegen verzet) de schuldenaar hierover informeren en toestemming vragen aan de rechter-commissaris. 

 

Einde WSNP

Wat is een tussentijdse beëindiging (TBE)

Een tussentijdse beëindiging wordt uitgesproken wanneer tijdens de looptijd van de WSNP de bewindvoerder of de rechter-commissaris van mening is dat u zich niet heeft gehouden aan de verplichting uit de WSNP. 

Dit kunnen onder meer zijn: 
– U heeft niet of onvoldoende gesolliciteerd;
– Er zijn nieuwe schulden ontstaan;
– U heeft de bewindvoerder niet voorzien van alle informatie;

Een tussentijdse beëindiging wordt altijd uitgesproken nadat een zitting heeft plaatsgevonden, waarbij u en de bewindvoerder kunnen uitleggen wat er aan de hand is. De Raad voor Rechtsbijstand heeft bepaald dat u recht heeft op vergoeding van een advocaat WSNP bij zowel de zitting bij de Rechtbank als in Hoger Beroep. 

Heeft u een brief ontvangen van de Rechtbank voor een zitting tussentijdse beëindiging? – Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. De gespecialiseerde WSNP advocaten van wsnp-zaken.nl kunnen u dan bijstaan en zelfs gaan proberen om de zitting te voorkomen, door alsnog aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Hoe zit het met mijn BKR-registratie na de WSNP?

Ook nadat u de WSNP heeft afgerond met een schone lei, zullen uw schulden nog 5 jaar zichtbaar blijven bij de BKR. Dit kan het voor u lastiger maken een lening of hypotheek af te sluiten. 

Wat gebeurt wanneer de WSNP eindigt zonder schone lei

Wanneer de WSNP eindigt zonder een schone lei, zal worden gekeken hoeveel u heeft gespaard. Wanneer er in de boedel voldoende geld aanwezig is om schuldeisers (deels) te kunnen voldoen, zult u failliet worden verklaard. Wanneer er onvoldoende geld is om schuldeisers te voldoen, zal geen faillissement worden uitgesproken. Het aanwezige geld (het geld dat op de boedelrekening staat) zal worden uitbetaald aan de schuldeisers in de verhouding van de hoogte van hun schulden (ponds-ponds-gewijs). Het restant van de schulden blijft echter bestaan. Dit betekent dat uw schuldeisers weer zullen gaan proberen het restant van hun vorderingen op u te innen.

Wat is een ‘ontneming schone lei’?

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een reeds verleende schone lei met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Dit kan gebeuren indien na de beëindiging van de WSNP met een schone lei er feiten of omstandigheden worden ontdekt, die – wanneer deze bekend zouden zijn geworden tijdens de WSNP – hadden geleid tot een beëindiging zonder schone lei. Voorbeelden zijn: het verzwijgen van een erfenis, het verzwijgen van (zwart) geld etc.

 

Hoger beroep

Hoe lang is hoger beroepstermijn in de WSNP?

De termijn om in hoger beroep te komen tegen een uitspraak van de Rechtbank bedraagt 8 dagen.

De termijn om in hoger beroep te komen tegen een beslissing van de Rechter-Commissaris bedraagt 5 dagen.

 

 

Wat moet ik allemaal doen bij een Hoger Beroep?

Ons team van advocaten neemt veel werk voor u uit handen en begeleidt u gedurende het hele proces. Wanneer (bewijs)stukken nodig zijn, zullen deze bij u worden opgevraagd. Ook zullen wij u gericht om informatie kunnen vragen, wanneer dit nodig is. Wij adviseren u altijd met klem om mee te gaan naar de zitting, al is dit niet verplicht. Wij bereiden u voor op de zitting (welke vragen kunt u verwachten), zodat u op de zitting niet voor verrassing komt te staan.

Kan ik zelf in hoger beroep gaan?

Voor het instellen van hoger beroep tegen een beslissing van de Rechtbank of de Rechter-Commissaris heeft u altijd een advocaat nodig. 

Let er daar aub op dat niet alle advocaten gespecialiseerd zijn in WSNP-zaken. Zoek dan ook aub een specialist. De advocaten van WSNP-zaken zijn WSNP-specialisten, zodat u weet dat u goed en deskundig wordt geholpen.

 

 

Bij welk gerechtshof dient mijn WSNP hoger beroep?

In Nederland kennen we vier gerechtshoven, dit zijn:

 • Gerechtshof Amsterdam
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (let op: heeft meerdere locaties!)
 • Gerechtshof Den Haag
 • Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Bij welk gerechtshof u precies moet zijn hangt af van bij welke rechtbank uw WSNP loopt:

 • Gerechtshof Amsterdam behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland;
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland en Overijssel;
 • Gerechtshof Den Haag behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam;
 • Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Limburg, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant.