Algemene voorwaarden

WSNP-zaken.nl is een dienst van Blat advocaten. Op alle dienstverlening (ook via WSNP-zaken.nl) zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

1. De Coöperatieve Vereniging Blat advocaten U.A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51737671 en gevestigd en kantoorhoudende te Zeist, is een coöperatie naar Nederlands recht bestaande uit zelfstandig werkende advocaten, die – al dan niet door middel van een praktijkvennootschap – voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk (mede) onder de handelsnaam Blat Advocaten uitoefenen. Op verzoek wordt u een lijst van de leden van de coöperatie toegezonden. De coöperatie stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime zin des woords.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaande aan de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor de advocaat c.q. de praktijkvennootschap werkzame personen, hetzij werkzaam binnen de coöperatie, hetzij daarbuiten. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van opdracht niet van toepassing.

3. De advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  overlegt zo mogelijk tevoren met de opdrachtgever over het inschakelen van derden (deurwaarders uitgezonderd), ten behoeve van de belangen van opdrachtgever. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. Voor tekortkomingen van zulke derden is de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove nalatigheid van de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie en/of indien de door deze derde afgesloten verzekering voor bedoelde tekortkoming een uitkering doet, maar niet meer dan het alsdan uit te keren bedrag. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.

4. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens grove schuld of opzettelijke misdragingen van de zijde van de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie. Dit geldt zowel voor in Nederland als in het buitenland ingeschakelde derden. De advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Niet alleen de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  hebben verlaten.

6a. Wanneer in het kader van een door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  uitgevoerde opdracht, verleend door een opdrachtgever, de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  aansprakelijk wordt gesteld voor door hem of haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid van de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantoor te Zeist.

6b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) plaatsvind(t)(en), is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium, of indien het door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  in rekening gebrachte honorarium dit bedrag te boven gaat, tot een bedrag van ten hoogste € 50.000,00.

7. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

8. Tenzij zulks schriftelijk anders is overeengekomen omvatten de kosten van uitvoering van de opdracht door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  het eigenlijke honorarium, zogenoemde verschotten en kantoorkosten.  Behoudens andersluidende afspraken dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en de door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  vastgestelde uurtarieven. De kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d. zullen door middel van een vast percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. In beginsel zal de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  maandelijks haar werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening brengen.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, de hiervoor genoemde uurtarieven te wijzigen. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

9a. De door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en / of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. De advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.

9b. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie , nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. De advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

9c. Bij geschil over de hoogte van een declaratie zal deze ter begroting worden ingediend bij de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te Utrecht. Indien een geschil ontstaat met betrekking tot de hoogte van een declaratie, is de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  gerechtigd te vorderen dat opdrachtgever binnen vijf dagen nadat de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie dit heeft gevorderd ter meerdere zekerheid van betaling, het openstaande bedrag op de rekening van de Deken van de plaatselijke orde van Advocaten stort.

10. Tot de schade van de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie , die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet tijdige betaling van de door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  verzonden declaraties, worden de door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,–, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

11. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de ex-leden en al degene die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  werkzaam zijn of waren.

12. Op de rechtsverhouding tussen de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie en haar opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter te Utrecht zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de coöperatie  en de opdrachtgever kennis te nemen.