Tag archief recofa

doorArjan van Luipen

Nieuwe Recofa Richtlijnen per 1-1-2018

Eerder beschreven wij in deze blog de Recofa-richtlijnen (link) en het nut daarvan voor mensen die in de WSNP zitten en/of voor mensen die (beroeps)matig daarbij betrokken zijn, zoals bewindvoerders, schuldhulpverleners en in de WSNP gespecialiseerde advocaten.

De oude richtlijn stamde uit 2009 en was dan ook wel aan vervanging toe. Het nieuwe document is een stuk korter omdat alle procesmatige richtlijnen eruit zijn gehaald omdat deze ook zijn terug te vinden in het “Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken”. Verder zijn punten die ook in de Faillissementswet zijn opgenomen uit de richtlijn gehaald.

Ook inhoudelijk is de Recofa-richtlijn 2018 aangepast, maar niet kan gesteld worden dat deze wijzigingen heel ingrijpend zijn voor schuldenaren in de WSNP. Wel is het jammer dat de paragraaf omtrent de Eigen Woning uit de richtlijn is gehaald. De reden hiervan zou zijn omdat Recofa hierover geen algemeen beleid heeft. Toegevoegd is tot slot een artikel over controle en toezicht op de (fiscale) voorzieningen en de fiscus.

Links naar genoemde documenten:

doorArjan van Luipen

Wat zijn de Recofa-richtlijnen?

U heeft er misschien wel eens van gehoord: de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringszaken. Maar wat zijn dat voor een regels en wat heb ik er aan? In deze blog bespreken wij deze richtlijnen, die belangrijker zijn dan je misschien op het eerste gezicht denkt.

De huidige Recofa-richtlijnen stammen uit 2009 en zijn ontwikkeld door de Recofa (een landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen in faillissementen en surseances van betaling), in samenspraak met de Raad voor Rechtsbijstand en geredigeerd door de Werkgroep Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken.

De Recofa-richtlijnen bevatten grotendeels regels voor de behandeling van schuldsaneringsregelingen, nadat iemand tot de schuldsanering is toegelaten.

Met name hoofdstuk 3 van de Recofa-richtlijn is belangrijk voor personen die in de WSNP zitten, nu in dit hoofdstuk de navolgende belangrijke zaken worden behandeld:

  • De verplichtingen van de bewindvoerder ten opzichte van de schuldenaar;
  • De boedelrekening;
  • Het huisbezoek;
  • De postblokkade;
  • De arbeids- en sollicitatieverplichting (tot 65 jaar);
  • Hoe om te gaan met een eigen onderneming van schuldenaar;
  • Regels omtrent (het houden of moeten verkopen van) de eigen woning;
  • Het vrij te laten bedrag;
  • Budgetbeheer (wanneer is dit toegestaan);
  • De regels omtrent verzoeken tot machtiging, goedkeuring of toestemming aan de Rechter-Commissaris;

Wilt u zelfs de Recofa-richtlijnen lezen? Dan kunt u hier klikken:

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Recofa-richtlijnen-voor-schuldsaneringsregelingen-%28wsnp%29.pdf

Let op: deze blog is meer dan een jaar oud. De link kan verouderd zijn!