Niet saneerbare schulden (vallen buiten de schone lei)

doorArjan van Luipen

Niet saneerbare schulden (vallen buiten de schone lei)

Veel mensen stellen ons de vraag welke schulden nu wel en welke schulden nu niet vallen onder de schone lei. Wij leggen dit graag uit in deze korte blog.

Het uitgangspunt van de WSNP is dat alle schulden, die zijn ontstaan vóór toelating tot de WSNP vallen onder de werking van de schone lei. Dit houdt in dat na het verlenen van de schone lei, er geen schulden meer zijn.

De overheid heeft echter bepaald dat sommige schulden ondanks de schone lei, toch niet worden gesaneerd. Het betreft hier drie categorieën van schulden.

Categorie 1: Schulden uit een strafrechtelijke veroordeling

Geen schone lei wordt verleend ten aanzien van vorderingen die voortvloeien uit een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling (dit houdt in dat de uitspraak definitief is) tot betaling van:
  1. een geldboete, zoals bedoeld in art. 9 lid 1 sub 4 van het Wetboek van Strafrecht
  2. een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, zoals bedoeld in art. 36e van het Wetboek van Strafrecht
  3. een geldbedrag ten behoeve van een slachtoffer of diens nabestaanden wanneer deze is opgelegd bij een strafrechtelijke veroordeling, zoals bedoel in art. 36f van het Wetboek van Strafrecht;
  4. een schadevergoeding aan een benadeelde partij, zoals bedoeld in art. 51a Wetboek van Strafvordering.
Let op: Administratieve boetes  (Wet Mulder Boetes) vallen wel onder de werking van de schone lei.

Tijdens de looptijd van de WSNP worden deze schulden niet afgelost aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Aan het einde van het WSNP-traject betaalt de bewindvoerder deze schulden aan het CJIB. Indien er na die betaling nog sprake is van een restschuld, dan moet de schuld alsnog zelf worden voldaan.

Categorie 2: Studieschulden aan het DUO

Wie leent van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) moet op een gegeven moment de verstrekte lening terugbetalen aan het DUO. De schone lei verandert aan die verplichting niets.

In de praktijk komt het bij deze categorie schulden er op neer dat de studieschulden (bijvoorbeeld de studieleningen of prestatiebeurs) die aan het DUO  moeten worden terugbetaald, tijdens de WSNP als het ware worden bevroren. Zolang de WSNP voortduurt behoeft er niet te worden afgelost en komen deze bedragen derhalve niet ten laste van het VTLB (vrij te laten bedrag) of de boedel.
Ná beëindiging van de WSNP herleeft deze verplichting aan het DUO en moet er derhalve weer worden afgelost. 

Let op: Achterstallige schulden vallen wél onder de werking van de schone lei.

Maar wat is nu het verschil tussen een studieschuld en een achterstallige schuld? Onder een achterstallige schuld, wordt verstaan het bedrag van de verplichte terugbetaling dat 2 weken na de vervaldatum nog niet is ontvangen.

Categorie 3: Nieuwe schulden

Het maken van nieuwe schulden na toelating tot de WSNP is niet toegestaan en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de WSNP zelf.
Zo bestaat er het aanmerkelijke risico dat de bewindvoerder in dat geval de WSNP zal voordragen voor tussentijdse beëindiging.
Wanneer de WSNP om deze reden niet eindigt, is het goed om te weten dat de schulden die zijn ontstaan tijdens de looptijd van de WSNP niet vallen onder de werking van de schone lei en dus ook na het verkrijgen van de schone lei moeten worden afbetaald. 


Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

contact

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator